OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

EFFICIENCY SERVICES, s.r.o. se sídlem: Chudenická 1057/34, Hostivař, 102 00 Praha, 

identifikační číslo: 14415364

bankovní spojení: 2902210698/2010, vedený u FIO Bank, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou: C 364609/MSPH Městský soud v Praze, 

vydává tyto obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (dále také „webové rozhraní“) umístěného na internetové adrese:

www.ekouspora.cz

(dále také „prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Eurostage Event & Marketing, s.r.o., se sídlem na ulici Říční 456/, Praha 1, 118 00, adresa, identifikační číslo: 07834390, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  jinou fyzickou osobou (dále „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ekouspora.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále také „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují automaticky zcela na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V tomto případě tento podnikatelský subjekt obdrží na svoje zboží záruku v délce 12 měsíců, pakliže se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. V případě podnikatelských subjektů se strany mohou dohodnout na jiných podmínkách, než je tomu v případě fyzických osob, které nepodnikají.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Zákazník je oprávněn nakupovat v e-shopu dodavatele po předchozí registraci na internetové stránce dodavatele. Dodavatel umožňuje zákazníkovi nakoupit zboží uvedeném v e-shopu dodavatele i mimo registraci přímo z webového rozhraní e-shopu.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále také „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Dodavatel prohlašuje, že na webovém rozhraní e-shopu jsou obsaženy informace o zboží, konkrétně informace o vlastnostech a rozměrech zboží, o ceně, která je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, a o všech případných poplatcích spojených s prodejem zboží či o způsobu balení a dodání zboží.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek na základě individuálního vzájemného jednání.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.5.4. Zákazník po vyplnění požadovaných identifikačních údajů vyplní v rámci objednávky objednávkový formulář, který je umístěn ve webovém rozhraní e-shopu dodavatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které zákazník „vložil“ do elektronického nákupního košíku umístěného na webovém rozhraní e-shopu dodavatele; způsobu úhrady kupní ceny; způsobu dodání objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • 3.5.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Zákazník prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Objednat“ potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v objednávce. Zákazník dále potvrzuje, že u dodavatele objednává v objednávce uvedené zboží, a že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, že s jejich obsahem výslovně souhlasí a že jsou pro něj závazné. Prodávající bez zbytečného odkladu od obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Zákazník dále potvrzuje, že u dodavatele objednává v objednávce uvedené zboží, a že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, že s jejich obsahem výslovně souhlasí a že jsou pro něj závazné (dále také „elektronická adresa kupujícího“). Zákazníkovi bylo před zasláním objednávky dodavateli v souladu s ustanovením §1826 odst. 3 NOZ umožněno zkontrolovat, popř. změnit údaje, které sám uvedl a vložil do objednávky.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (dle jeho uvážení buďto například písemně nebo telefonicky). Pokud odmítne kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, dohodly se smluvní strany na tom, že objednávka je neplatná a k uzavření smlouvy nedošlo, i kdyby bylo její obdržení potvrzeno prodávajícím.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek).

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cena za zboží je vždy uvedena ve webovém rozhraní e-shopu dodavatele, a to včetně daně z přidané hodnoty. Zákazník okamžikem odeslání objednávky souhlasí s cenou uvedenou ve webovém rozhraní e-shopu www.ekouspora.cz dodavatele.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti na dobírku v místě doručení určeném kupujícím v objednávce;
 • b) bezhotovostně převodem z bankovního účtu, na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky, na účet prodávajícího č. 287155981/0300, vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
 • c) bezhotovostně při nákupu prostřednictvím platebního systému na webovém rozhraní v e-shopu www.ekouspora.cz.
 • d) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Cena dopravy, včetně balného:

 • při hmotnosti 0-50 kg: 0,- Kč
 • p

<dobírka> Kupující může po domluvě s prodávájícím uhradit cenu za zboží včetně přepravného a přirážky za dobírku přepravci v hotovosti.

4.5. Výše uvedené ceny za dopravu platí pro území České republiky pro doručení zboží v pracovních dnech od 7 do 16 hodin. Chcete-li doručit zboží ve večerních hodinách od 18 do 22 hodin a o víkendech, budete o ceně příplatku informováni po vytvoření objednávky.

4.6. Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na dopravu či opakované dodání v plné výši. Pokud kupující neodebere zboží do 14-ti dnů od momentu, kdy mu byla sdělena možnost jeho odběru, je povinen uhradit skladovací náklady, a to ve výši 80,-Kč za každý započatý den. Prodávající je v případě, že tak kupující neučiní od kupní smlouvy odstoupit.

4.7. Kupující je povinen při převzetí zboží důkladně zkontrolovat , zejména zda není vnější obal poškozen. Reklamace zboží může být uznána pouze v případě, pokud nebyl vnější obal poškozen. V případě poškození vnějšího obalu je nutno reklamovat již při dodání zboží dopravci, se kterým je nutno sepsat reklamační protokol – například dle vzorového formuláře umístěného zde.

4.8. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.10. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.12. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena výrobce zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.13. Vlastnické právo ke zboží dodávaného na základě kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4.14. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info.ekouspora@gmail.com

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Dodavatel prohlašuje, že zákazník má právo vybrat způsob dodání zboží v objednávkovém formuláři, a to z následujících variant (dále jako „způsob dodání zboží“):

6.2. Zákazník se zavazuje sdělit dodavateli v objednávkovém formuláři správnou a úplnou poštovní adresu, kam má být objednané zboží dodáno. Nepřevezme-li si zákazník připravené zboží ve sjednaném termínu, je povinen hradit náklady spojené s navrácením zboží.

6.3. Dodavatel prohlašuje, že k objednanému a dodanému zboží je vystavována faktura, která je ke zboží přiložena a slouží jako daňový doklad a dodací list zároveň. Zákazník svým podpisem vystavené faktury potvrzuje převzetí zboží od dodavatele, popř. od přepravní společnosti.

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost stav, včetně neporušitelnosti obalu dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě zjištění jakýchkoliv závad je zákazník povinen tyto vady neprodleně oznámit dodavateli písemnou formou, například prostřednictvím elektronické pošty. V případě poškození nebo porušení obalu zboží při jeho převzetí je zákazník povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol o této zjištěné závadě.

6.8. Není-li dále stanoveno jinak, zavazuje se dodavatel připravit zboží k převzetí, popř. k předání přepravní společnosti do 10 (deseti) dnů od potvrzení o přijetí objednávky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě úhrady sjednané ceny za zboží předem, popř. v případě úhrady ceny uvedené v zálohové faktuře se termín dodání počítá ode dne přijetí dané částky na bankovní účet dodavatele.

6.9. Dodavatel prohlašuje a zákazník s tím vyslovuje souhlas, že termíny dodání uvedené například v čl. 6.8. Obchodních podmínek jsou orientační a mohou být dodavatelem v konkrétním případě pozměněny a oznámeny zákazníkovi. Zjistí-li dodavatel, že nebude schopen zboží připravit k převzetí, popř. k odeslání prostřednictvím přepravní společnosti, oznámí neprodleně tuto skutečnost zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, popř. telefonicky na číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Současně s tímto oznámením sdělí dodavatel zákazníkovi náhradní termín dodání zboží.

6.10. V případě dodání zboží vyrobeného na zakázku bude termín dodání vždy řešen individuálně v závislosti na konkrétním přání zákazníka a na rozsahu práce na objednaném zboží ze strany dodavatele. Zbožím vyrobeným na zakázku se rozumí zboží nabízené dodavatelem na webovém rozhraní dodavatele, které je následně upravováno dle přání zákazníka, které zákazník specifikuje v objednávkovém formuláři, popř. později v rámci komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem.

6.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z Vadného plnění, ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 7.2.6. U kupujícího, který je fyzickou osobou a nakupuje výrobky ve smyslu § 52 odst.3 Občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců (u nepodnikající fyzické osoby) vady, zaviněné prodávajícím. Případnou delší záruční lhůtu oznámí prodávající individuálně u příslušného výrobku na webovém rozhraní www.ekouspora.cz. U kupujícího, který nakupuje výrobky a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo nakupuje výrobky ve smyslu Obchodního zákoníku (právnická osoba), činí záruční doba 6 měsíců a začíná rovněž plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo na místě, které si vzájemně dohodnou, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží.

7.7. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů nebo jejich imitací (například kůže, dřevo, dýha, kámen), dále pak textilních a umělých materiálů (například drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Fotografie vzorového zboží jsou pořízené za běžných (denních) světelných podmínek. Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky nebo obdobných norem platných v rámci Evropské unie.

7.8. Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

7.9. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě není dotčeno.

7.10. Kupující však musí přihlížet k výše (viz. Délka záruky) uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží bude kupující užívat déle, než je obvyklá životnost, je vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v případě zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

7.11. Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • a) nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
 • b) poškozením zboží v případě vlastní přepravy
 • c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky, vyšší moc, přírodní živly, apod.)
 • d) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží či mechanickým poškozením zboží
 • e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • f) provedením nedovolených úprav zákazníkem (nátěry, ohýbání, pilování, řezání, neodůvodněné vrtání či použití neschválených spojovacích prvků a materiálů), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami
 • h) technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky nebo v rámci Evropské unie
 • i) nekvalitní přípravou podkladů (například nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
 • j) uplynutím záruční doby
 • k) výše uvedená omezení neplatí, jestliže byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu obchodními podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo při prodeji prodávajícím deklarovány, případně které lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě na toto zboží prodávajícím nebo obvyklému způsobu užití zboží.

7.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.13. Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 599 OZ), a to písemně elektronickou poštou (e-mailem) info.ekouspora@gmail.com. Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit kopii dokladu o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti. Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno doložit (před předložením výrobku na výzvu prodávajícího) fotografie zobrazené vady (vad) nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna našemu servisnímu pracovníkovi reklamací, a to nejpozději 48 hodin od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

7.14. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti.

7.15. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

7.16. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

7.17. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě (objednání zboží a potvrzení objednávky prodávajícím) a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

7.18. Zákazník bere na vědomí, že každé umístění větrné elektrárny je individuální. Není tedy možné požadovat výměnu nebo opravu v situaci, kdy místní podmínky nesplňují potřebné pro efektivní provoz větrných elektráren. Vertikální větrné elektrárny Makemu jsou optimalizovány pro umístění v husté zástavbě a je k nim tudíž nutné přistupovat jako k doplnění energetického mixu (například společně se solárními panely), kdy místní podmínky a místo umístění nemusí umožňovat efektivní provoz zařízení. Vertikální elektrárny mají tedy význam jako zahradní a estetický doplněk, který jsou kompromisem mezi výkonem a nižší polohou umístění, apod. s ohledem na okolní zástavbu a další vlivy. Dodavatel doporučuje umístění zařízení pomocí stožáru co nejvýše nad okolní terén nad úroveň zástavby, aby se eliminovali vlivy okolního terénu a větrných turbulencí (stavby a stromy v okolí, které ovlivňují kvalitu větru). Dodavatel není schopný posuzovat kvalitu lokality pro umístění konkrétní elektrárny, včetně způsobu jejího zapojení mezi ostatní spotřebiče/baterii a další výrobní zařízení (například solární panely). 
 
7.19. Dodavatel nebere odpovědnost za nevhodné umístění dodané zařízení či za nevhodné zapojení a propojení s dalšími zařízeními v uzavřené (off-grid) nebo otevřené síti (on-grid). Umístění v husté zástavbě nesplňuje podmínky pro vrácení peněz nebo zboží na základě reklamace dle těchto obchodních podmínek. Nelze posuzovat místní podmínky související s umístěním elektráren. 

7.20. Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na jiné lhůtě.

8. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14-TI DNŮ, další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dle zákona má kupující při nákupu na dálku (prostřednictvím webového rozhraní v e-shopu www.ekouspora.cz) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží. Prodejce má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží dle §53 odstavce 10 občanského zákoníku.

8.2. Pro vrácení zaplacené ceny je nutné dodržet následující podmínky:

 • a) kupující bude informovat prodávajícího o požadavku na vrácení zboží na adrese: Eurostage Event & Marketing, s.r.o. Říční 456/10, 118 00 Praha 1
  nebo e-mailem na adresu: info.ekouspora@gmail.com
 • b) vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní (včetně všeho příslušenství, záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží nelze zaslat na dobírku a jeho doprava probíhá na náklady kupujícího na místo, které v rámci České republiky určí prodávající.
 • c) Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu peníze do 14-ti pracovních dní od obdržení zboží a to převodem na účet kupujícího.

8.3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.4. Prodávající se vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info.ekouspora@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v zaslané reklamaci.

8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Dodavatel se zavazuje, že bude veškeré údaje získané od zákazníků užívat výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytne je třetím osobám. Výjimku z povinnosti dle předchozí věty představuje způsob dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti, které jsou osobní údaje zákaznících předávány, avšak pouze v tom minimálním rozsahu, který je nutný pro řádné a včasné dodání zboží.

9.3. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá dodavatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. 

9.4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Říční 456/10, 118 00 Praha 1, adresa elektronické pošty: info.ekouspora@gmail.com.

V Praze dne 2.ledna 2018