Přeprava a dodání zboží

Přeprava a dodání zboží

Není-li dále stanoveno jinak, zavazuje se dodavatel připravit zboží k převzetí, popř. k předání přepravní společnosti do 10 (deseti) dnů od potvrzení o přijetí objednávky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě úhrady sjednané ceny za zboží předem, popř. v případě úhrady ceny uvedené v zálohové faktuře se termín dodání počítá ode dne přijetí dané částky na bankovní účet dodavatele.

Zákazník se zavazuje sdělit dodavateli v objednávkovém formuláři správnou a úplnou poštovní adresu, kam má být objednané zboží dodáno. Nepřevezme-li si zákazník připravené zboží ve sjednaném termínu, je povinen hradit náklady spojené s navrácením zboží.

Dodavatel prohlašuje, že k objednanému a dodanému zboží je vystavována faktura, která je ke zboží přiložena a slouží jako daňový doklad a dodací list zároveň. Zákazník svým podpisem vystavené faktury potvrzuje převzetí zboží od dodavatele, popř. od přepravní společnosti.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost stav, včetně neporušitelnosti obalu dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě zjištění jakýchkoliv závad je zákazník povinen tyto vady neprodleně oznámit dodavateli písemnou formou, například prostřednictvím elektronické pošty. V případě poškození nebo porušení obalu zboží při jeho převzetí je zákazník povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol o této zjištěné závadě.

Dodavatel prohlašuje a zákazník s tím vyslovuje souhlas, že termíny dodání uvedené například v čl. 6.8. Obchodních podmínek jsou orientační a mohou být dodavatelem v konkrétním případě pozměněny a oznámeny zákazníkovi. Zjistí-li dodavatel, že nebude schopen zboží připravit k převzetí, popř. k odeslání prostřednictvím přepravní společnosti, oznámí neprodleně tuto skutečnost zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, popř. telefonicky na číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Současně s tímto oznámením sdělí dodavatel zákazníkovi náhradní termín dodání zboží.

V případě dodání zboží vyrobeného na zakázku bude termín dodání vždy řešen individuálně v závislosti na konkrétním přání zákazníka a na rozsahu práce na objednaném zboží ze strany dodavatele. Zbožím vyrobeným na zakázku se rozumí zboží nabízené dodavatelem na webovém rozhraní dodavatele, které je následně upravováno dle přání zákazníka, které zákazník specifikuje v objednávkovém formuláři, popř. později v rámci komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.