Cena zboží a Platební podmínky

Cena zboží a Platební podmínky

Cena za zboží je vždy uvedena ve webovém rozhraní e-shopu dodavatele, a to včetně daně z přidané hodnoty. Zákazník okamžikem odeslání objednávky souhlasí s cenou uvedenou ve webovém rozhraní e-shopu www.ekouspora.cz dodavatele.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti na dobírku v místě doručení určeném kupujícím v objednávce;
 • b) bezhotovostně převodem z bankovního účtu, na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky, na účet prodávajícího č. 287155981/0300, vedený u ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • c) bezhotovostně při nákupu prostřednictvím platebního systému na webovém rozhraní v e-shopu www.ekouspora.cz.
 • d) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Cena dopravy, včetně balného:

 • při hmotnosti 0-50 kg: 195,- Kč.
 • Výše uvedené ceny za dopravu platí pro území České republiky pro doručení zboží v pracovních dnech od 7 do 16 hodin. Chcete-li doručit zboží ve večerních hodinách od 18 do 22 hodin a o víkendech, budete o ceně příplatku informováni po vytvoření objednávky.

  Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na dopravu či opakované dodání v plné výši. Pokud kupující neodebere zboží do 14-ti dnů od momentu, kdy mu byla sdělena možnost jeho odběru, je povinen uhradit skladovací náklady, a to ve výši 80,- Kč za každý započatý den. Prodávající je v případě, že tak kupující neučiní od kupní smlouvy odstoupit.

  Kupující je povinen při převzetí zboží důkladně zkontrolovat , zejména zda není vnější obal poškozen. Reklamace zboží může být uznána pouze v případě, pokud nebyl vnější obal poškozen. V případě poškození vnějšího obalu je nutno reklamovat již při dodání zboží dopravci, se kterým je nutno sepsat reklamační protokol.

  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena výrobce zboží.

  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  Vlastnické právo ke zboží dodávaného na základě kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.